Internal page - image of the atmosphere

Training license renewal

Procedures for the renewal of active Instructor 

 

 

על מדריך צלילה המעוניין לחדש סטטוס של מדריך פעיל, לעשות את הדברים הבאים:


1. לחדש חברות בהתאחדות (195 ש"ח כולל ביטוח צלילה).


2. לשלם דמי מדריך פעיל בהתאחדות (100 ש"ח).

 

לתשלום און ליין של דמי חבר+ביטוח+מדריך פעיל.


3. למלא את הטפסים המצורפים ולשלחם לרשות הצלילה.


4. נספח 5.1 - אישור ארגון, יש למלא ולשלוח להתאחדות לפקס 09-8866849. או לסרוק ולשלוח במייל     

    ל tidf@diving.org.il.

    מדריכים חדשים צריכים לשלוח להתאחדות גם את נספח 5.2


5. לשלם אגרת רשיון הדרכה לרשות הצלילה בבנק הדואר (120 ש"ח), ישנה אפשרות לשלם את האגרה גם און-ליין               

    באתר הרשות. יש לשים לב לפני ביצוע התשלום:

    בדף "הזנת פרטים לעסקה" יש להזין את פרטי מבקש הרישיון .

    לאחר התשלום, יש להעביר את כל הטפסים לרשות כולל אישור על תשלום האגרה בפקס: 03-9230668 או     

    במייל:dana@tandu.co.il 

  
שים לב: אם הנך נדרש לביצוע סטאז', יש לפעול ע"פ הנחיות המנהל המקצועי/מנהל ההדרכה בהתאחדות.

 

חידוש מדריך פעיל - טפסי רשות