Picture atmosphere

תאריך 28.02.2023   יום Tuesday   שעה 17:00-21:00
מחיר רגיל ₪30
לא ניתן יותר להירשם לאירוע - מספר המשתתפים הוגבל

Future events

(נותרו 15 מקומות)
תאריך 28.03.2023   יום Tuesday    שעה 10:00-11:30
(נותרו 20 מקומות)
תאריך 28.03.2023   יום Tuesday    שעה 12:30-14:00
(נותרו 20 מקומות)
תאריך 30.03.2023   יום Thursday    שעה 10:00-11:30
(נותרו 20 מקומות)
תאריך 30.03.2023   יום Thursday    שעה 12:30-14:00
(נותרו 20 מקומות)
תאריך 31.03.2023   יום Firday    שעה 10:00-11:30
(נותרו 20 מקומות)
תאריך 31.03.2023   יום Firday    שעה 12:30-14:00
(נותרו 20 מקומות)
תאריך 01.04.2023   יום Saturday    שעה 10:00-11:30
(נותרו 17 מקומות)
תאריך 01.04.2023   יום Saturday    שעה 10:30-12:00
(נותרו 20 מקומות)
תאריך 01.04.2023   יום Saturday    שעה 12:30-14:00
(נותרו 20 מקומות)
תאריך 01.04.2023   יום Saturday    שעה 13:00-14:30
(נותרו 20 מקומות)
תאריך 02.04.2023   יום Sunday    שעה 10:00-11:30
(נותרו 20 מקומות)
תאריך 02.04.2023   יום Sunday    שעה 10:30-12:00
(נותרו 20 מקומות)
תאריך 02.04.2023   יום Sunday    שעה 12:30-14:00
(נותרו 20 מקומות)
תאריך 02.04.2023   יום Sunday    שעה 13:00-14:30
(נותרו 20 מקומות)
תאריך 03.04.2023   יום Monday    שעה 10:00-11:30
(נותרו 20 מקומות)
תאריך 03.04.2023   יום Monday    שעה 10:30-12:00
(נותרו 17 מקומות)
תאריך 03.04.2023   יום Monday    שעה 12:30-14:00
(נותרו 20 מקומות)
תאריך 03.04.2023   יום Monday    שעה 13:00-14:30
(נותרו 20 מקומות)
תאריך 04.04.2023   יום Tuesday    שעה 10:00-11:30
(נותרו 20 מקומות)
תאריך 04.04.2023   יום Tuesday    שעה 10:30-12:00
(נותרו 20 מקומות)
תאריך 04.04.2023   יום Tuesday    שעה 12:30-14:00
(נותרו 20 מקומות)
תאריך 04.04.2023   יום Tuesday    שעה 13:00-14:30
(נותרו 14 מקומות)
תאריך 06.04.2023   יום Thursday    שעה 10:00-11:30
(נותרו 17 מקומות)
תאריך 06.04.2023   יום Thursday    שעה 10:30-12:00
(נותרו 19 מקומות)
תאריך 06.04.2023   יום Thursday    שעה 12:30-14:00
(נותרו 20 מקומות)
תאריך 06.04.2023   יום Thursday    שעה 13:00-14:30
(לא נותרו מקומות)
תאריך 07.04.2023   יום Firday    שעה 10:00-11:30
(נותרו 13 מקומות)
תאריך 07.04.2023   יום Firday    שעה 12:30-14:00
(נותרו 24 מקומות)
תאריך 28.04.2023   יום Firday    שעה 09:00-13:00
(נותרו 9 מקומות)
תאריך 01.05.2023   יום Monday    שעה 10:00-13:00
(נותרו 6 מקומות)
תאריך 03.05.2023   יום Wednesday    שעה 17:00-21:00
(נותרו 8 מקומות)
תאריך 10.05.2023   יום Wednesday    שעה 13:00-16:00
תאריך 22.05.2023   יום Monday    שעה 10:00-12:00