אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שי שליו - נחשון עבודות ימיות
14/12/2020
AQUALUNG
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15
81D9413
01/2000
04/2016
לבן
200
פלדה
נפסל בבדיקה הידרוסטטית
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380