אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

סימור 1004
03/11/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
64cf
PP107280
03/2016
03/2016
אלומניום
207BAR
אלומיניום
כן
03/11/2021
לא

שלומי פלניצקי
SEAMOR
29381