אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

סימור 1220
03/11/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
80Cf
P265244
04/2016
04/2016
אלומניום
207Bar
אלומיניום
כן
03/11/2021
לא

שלומי פלניצקי
SEAMOR
29381