אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שדות א.ו.ר פתרונות הדברה בע"מ
16/12/2020
DRAGER
Paintball
בדיקה ויזואלית
1
6L
OL8974
01/2012
12/2020
צהוב/שחור
200
פלדה
לא
המיכל משמש לטעינת רובה אויר בלבד ולא למערכת נשימה
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380