אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

דימה בריסקין
03/12/2020
Vítkovice
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
1
3Liter
13630075
07/2016
07/2016
לבן
230BAR
פלדה
כן
30/11/2021
מיכל חמצן למערכת סגורה
כן

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381