אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

חקר ימים ואגמים - 8
31/12/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
S 80
P388006
03/2012
12/2017
אפור
207BAR
אלומיניום
כן
31/12/2021
כן

דניאל קוסטה
SEPA
29395