אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

חקר ימים ואגמים - 3
31/12/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
S 80
P143349
02/2012
12/2017
אפור
207BAR
אלומיניום
כן
31/12/2021
כן

דניאל קוסטה
SEPA
29395