אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

סימור 710
03/11/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
53cf
AX0013727
04/2016
04/2016
אלומניום
207bar
אלומיניום
כן
03/11/2021
לא

שלומי פלניצקי
SEAMOR
29381