אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

סימור 1001
03/11/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
63cf
PP107254
03/2016
03/2016
אלומניום
207bar
אלומיניום
כן
03/11/2021
לא

שלומי פלניצקי
SEAMOR
29381