אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

חקר ימים ואגמים - 12
31/12/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
S 80
P340573
07/2018
07/2018
כחול
207BAR
אלומיניום
כן
31/12/2021
כן

דניאל קוסטה
SEPA
29395