אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אורן קליין
06/09/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
13cf
NN644400
01/2008
07/2018
צהוב
207BAR
אלומיניום
כן
06/09/2020
מיכל חמצן למערכת סגורה
כן

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381