אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

סימור 1204
03/11/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
80Cf
P265253
04/2016
04/2016
אלומניום
207BAR
אלומיניום
כן
03/11/2021
לא

שלומי פלניצקי
SEAMOR
29381